Bostadsrättsföreningen är ansvarig för sanering

Djur och insekter kan klassas som ohyra eller skadedjur när de finns på en olämplig plats i ett olämpligt antal. De kan då göra stor skada genom till exempel att angripa livsmedel, textilier och träslag.

Exempel på ohyra kan vara mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, getingar, flugor och kackerlackor. Med skadedjur avses bland annat möss, råttor och duvor.

Det är bostadsrättsföreningen som främst har ansvar för utrotning av skadedjur och ohyra. Vem som ska stå för kostnaden för saneringen framgår i Bostadsrättslagen 7 kap 5§ och 12§ samt 2§. Om en bostadsrättshavare orsakat ohyran kan föreningen kräva ersättning men annars har en bostadsrättshavare rätt till ersättning för nödvändiga kostnader, t.ex. kemtvätt av textiler. Det är viktigt att bostadsinnehavaren underrättar styrelsen så fort skadedjur eller ohyra upptäckts för att förhindra spridning.

Råttor orsakar allvarliga skador

Enligt statistik från Anticimex har antalet genomförda saneringar ökat de senaste åren. Det ökade antalet råttor framför allt i storstäder beror troligen på att råttorna blir störda vid olika byggprojekt och sprängning av tunnlar och söker nya boplatser. Men det är även andra skadedjur som ökar i antal. Vägglössen har kommit in i våra hem igen liksom kackerlackor.

Råttor orsakar allvarliga skador på hus och egendom och kan dessutom bära på bakterier och virus som gör människor sjuka. Den vanliga råttan, brunråttan (Rattus norvegicus), blir 20–30 cm lång, utan svans. Råttorna gräver ut gångsystem där de bor och förvarar sin mat. Ett råttpar kan ge upphov till mellan 800 och 1 000 ungar per år.

Regler för bekämpning av råttor har förändrats. Det är inte längre tillåtet att lägga ut kemiska bekämpningsmedel. I stället använder man elektroniska och mekaniska fällor.

råttfälla, skadedjur och ohyra i fastighet

Tips för att undvika råttor:

Råttor trivs på samma platser och gillar samma mat som människor. Så länge de har tillgång till mat, vatten och skydd kommer de överleva och föröka sig.

– Lämna inte mat framme
– Håll rent och städat i förråd och lager, råttor bygger gärna sina bon i bråte.
– Håll koll på växterna. Råttor klättrar bra och kan använda sig av klätterväxter, träd och buskar för att komma till balkonger eller ventiler.
– Håll koll på soporna. Se till att det är lock på sopbehållare och att komposter är placerade en bra bit från fastigheten.