skriva motioner till styrelsenEn motion är ett förslag om förändring från en eller flera medlemmar, eller från styrelsen. Förslagen röstar man sedan om på årsmötet. Ibland kan det vara svårt att avgöra om det som lämnas in till styrelsen är en motion eller inte. Ibland kommer klagomål eller frågeställningar i form av en motion men för att det ska vara en korrekt motion ska den innehålla ett förslag till beslut som stämman kan fatta beslut om. För att undvika att få in otydliga motioner kan det vara bra att föreningen har någon form av mall som medlemmarna kan utgå ifrån när de ska skriva förslagen.

När ska en motion lämnas in?

I bostadsrättsföreningens stadgar står reglerat när man senast måste lämna in sin motion för att den ska bli behandlad på nästa årsmöte. Styrelsen är skyldig att ta upp motioner som kommit in i tid till föreningsstämman, även om det till exempel är ett ärende som redan har avgjorts på en tidigare stämma. Om motionen lämnas in för sent är det fortfarande möjligt att ta med den på stämman om styrelsen anser att det är lämpligt.

Styrelsens arbete med motioner

Det finns inte mycket vägledning att hämta från lagstiftningen om hur styrelsen ska hantera motionerna. Men det är styrelsens uppgift att läsa och kommentera de motioner som har kommit in. Styrelsen bör också skriva ett förslag till beslut i de frågor som motionerna berör. I kallelsen till stämman ska motionerna samt styrelsens kommentarer och förslag tydligt anges, antingen genom att man redogör för motionen eller så bifogas motionen. Det är viktigt att medlemmarna i god tid får bilda sig en egen uppfattning i frågan.

Tips för att skriva en motion

Det finns inget regelverk för hur motioner ska skrivas och formuleras, men det finns några punkter som är viktiga att tänka på.

1. Skriv en rubrik som kortfattat och tydligt beskriver vad ärendet handlar om.

2. Skriv vad ärendet handlar om. Inled med att skriva en bakgrund till din motion, t.ex;

  • anledningen till att du skriver motionen
  • problemställningen
  • vilka fördelar som kan uppnås
  • konkreta exempel som gör det lättare att sätta sig in i motionen

3. Skriv eventuella frågor i motionen angående det du motionerar om, direkt riktad till styrelsen.

  • Frågorna ska vara enkelt uppställda i en punktlista.
  • Frågorna ska vara numrerade.
  • De ska tydligt visa att det är frågor.
  • Det ska tydligt framgå att du vill ha konkreta svar från styrelsen på dina frågor.

4. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta. Ge alternativa förslag. Om det första förslaget avslås kanske du har ett alternativ som är nästan lika bra, som stämman kanske godkänner i stället. Fundera över vilka argument styrelsen kan tänkas använda för att motionen ska avslås. Förbered dig genom att redan i motionen täcka upp dessa argument med dina tungt vägande motargument. Lägg gärna in i motionen att om det finns några frågor så vill du gärna att styrelsen tar kontakt med dig.

5. Skriv under dokumentet med ditt namn och vilket datum det lämnats in.

6. Skicka eller lämna personligen din motion till styrelsen.