Användaravtal

1. PARTER OCH TJÄNSTER

I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag/Din förening/Din organisation för Användaren och BoStyret AB, 556878-9191, för BoStyret.

BoStyrets tjänster består av programmet BoStyret samt kommande produkter som finns på BoStyrets servrar och som Användaren kan köra över Internet. De tjänster som Du nyttjar kallas nedan Tjänsten. Detta avtal kallas för Avtalet.

2. AVTALSTID

Så snart Användaren har godkänt användarvillkoren genom att vid inloggning antingen klicka för en bock i en ruta med ledtexten “Jag godkänner användarvillkoren”, klickat på en knapp med texten “Jag godkänner användarvillkoren”, utfört en motsvarande digital godkännanderutin eller skrivit under ett skriftligt avtal börjar Avtalet att gälla.
Avtalstiden är tidpunkten från den dag avtalet börjar gälla till och med den tidpunkt Användaren betalat för eller tills dess avtalet sägs upp. Under provperiod gäller avtalet tills dess perioden passerat om inte betalning sker för kommande period. Avtalet förlängs automatiskt med samma periodlängd om Tjänsten inte skriftligen har sagts upp, eller annan avtalsperiod har överenskommits mellan parterna innan avtalstidens utgång.

3. ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN MM

3.1 Tjänstens avgift faktureras i förskott kvartalsvis eller årsvis efter Användarens val. Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. Vid uppsägning sker ingen återbetalning av redan inbetald avgift.

3.2 Avtalet medför inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till Tjänsten överlåts till Användaren. Användaren får inte kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Tjänsten, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan, om det inte skriftligen har avtalats med BoStyret.

3.3 Användaren är skyldig att ange korrekt information om sitt företag/sin förening/sin organisation och dess organisationsnummer när registrering av konto sker hos BoStyret. Användaren är ansvarig för att lösenord förvaras på ett säkert sätt. Användaren ansvarar själv för eventuellt obehörigt utnyttjande av tjänsten. Användaren kan begära att BoStyret spärrar Tjänsten eller att Användaren får nytt lösenord.

3.4 Användaren är införstådd med att Tjänsten endast får användas för lagliga ändamål och Användaren åtar sig att hålla BoStyret skadeslös avseende samtliga krav från tredje man som riktas mot BoStyret med anledning av Användarens användning av Tjänsten, innefattande men inte begränsat till anspråk avseende intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

3.5 Användaren är ansvarig för att upphovsrätten, personuppgiftslagen och andra svenska lagar och förordningar följs.

3.6 Användaren ansvarar för att tredjepartsprogram såsom webbläsare, pdf-läsare, toolbars, antivirusprogram samt brandväggar är korrekt installerade och tillåter trafik mot av BoStyret hänvisade webbplatser.

3.7 Användaren förstår och godkänner att ditt företags/din förenings/din organisations administratörs-användare kan ha tillgång till ditt konto och dess innehåll, och kan tillfälligt stänga av eller avsluta ditt konto och din möjlighet att ändra ditt konto.

3.8 Genom att använda Tjänsten är Användaren medveten om och godkänner att BoStyret kan få tillgång till, bevara och yppa kontoinformation och innehåll som är kopplat till kontot om så krävs enligt lag eller i god tro att sådant bevarande eller yppande är skäligen nödvändigt för att: (a) tillmötesgå tillämplig lag, bestämmelse, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet, (b) upprätthålla villkoren, inklusive undersökning av potentiella brott mot dessa, (c) upptäcka, förebygga eller på annat sätt ta itu med bedrägeri, säkerhetsproblem eller tekniska problem eller (d) skydda BoStyret, användare eller allmänheten så som krävs eller tillåts enligt lag mot överhängande skada på rättigheter, egendom eller säkerhet.

3.9 BoStyret kan uppdatera villkoren i framtiden och Användaren kommer att hitta den senaste versionen av detta avtal via en länk i Tjänsten.

4. BoStyrets ÅTAGANDEN

4.1 Felanmälan av Tjänsten
Felanmälan kan ske dygnet runt, årets alla dagar, via e-post, kundtjanst@bostyret.se.

4.2 Support
Support lämnas avseende programspecifika frågor. Frågor avseende tillämpningar av de regelverk som rör programmens användningsområden och frågor av teknisk karaktär samt rättningar på grund av felaktigt användande av programmen ingår ej i supporten. Support lämnas via e-post kundtjanst@bostyret.se.

5. FEL I TJÄNSTEN

5.1 För den händelse det föreligger ett fel i Tjänsten så att bearbetningen av Användarens Data föranleder ett felaktigt resultat, åtar sig BoStyret, att så snart omständigheterna kräver med hänsyn till felets art och omständigheterna i övrigt, att på egen bekostnad göra en ny bearbetning av Användarens data.

5.2 BoStyret ansvar enligt punkten 5.1 ovan gäller endast under förutsättning att: (i) Användaren har levt upp till samtliga de åtaganden som anges i punkten 3 ovan; (ii) felet i Tjänsten reklameras till BoStyret av användaren inom trettio (30) dagar efter det att Användaren upptäckt eller borde upptäcka felet; samt (iii) Användaren tillhandahåller BoStyret de data som är nödvändiga för BoStyrets bearbetning enligt punkten 5.1 ovan.

5.3 Denna punkt 5 utgör, utöver vad som framgår i punkten 4 ovan, BoStyrets enda ansvar med anledning av fel i Tjänsten.

6. ANVÄNDARENS DATA

6.1 Användaren innehar samtliga rättigheter till Användarens Data och BoStyret erhåller inga rättigheter till Användarens Data, eller del därav, under Avtalet. BoStyret delar inte Användarens information med företag, organisationer och personer utanför BoStyret om inte Användaren medger detta.

6.2 Användaren ansvarar för att Användaren i samband med uppsägning tar ut all Användarens Data som Användaren kan komma att behöva för framtida bruk.

6.3 Har avtalet upphört på grund av utebliven betalning, lagras Användarens Data i maximalt nittio (90) dagar varefter BoStyret äger rätt att radera Användarens kvarvarande material från BoStyrets servrar.

6.4 BoStyret ansvar för Användarens Data är begränsat till vad som framgår av punkten 6 ovan.

7. DATASÄKERHET

7.1 Autentisering och kryptering
För att få tillgång till Tjänsten krävs inloggning med användarnamn och lösenord.
All datakommunikation till och från Användarens datorer krypteras med Secure Sockets Layer (SSL), den mest använda Internetstandarden för krypterad kommunikation.

7.2 Inloggningsförfarandet är helt krypterat, vilket innebär att ingen information skickas som okrypterad text. Användarens lösenord lagras i envägskrypterat format (med ett standardiserat envägschiffer).

7.3 För att undvika att obehöriga får tillgång till information om en dator lämnas obevakad, loggar systemet automatiskt ut Användaren efter en tid om Användaren inte valt att kryssa i “Kom i håg som inloggad” vid inloggning.

7.4 Användaren står alltid för risken vid obehörig användning av Tjänsten som följd av att Användaren lämnat en inloggad dator obevakad.

7.5 Varje anrop till Tjänsten innebär en kontroll av den inloggade Användarens behörighet.

7.6 Hosting
BoStyrets Tjänster drivs på ett serverhotell i en datahall som övervakas dygnet runt.

7.7 Systemarkitektur och backup
BoStyrets Tjänster är byggda på en modern serverplattform.
BoStyrets servermiljö och nätverk skyddas av brandväggar. Backup utförs dagligen.

8. ANSVARSBEGRÄNSNING MM

8.1 Ingen av parterna i avtalet är skadeståndsskyldig mot någon annan part, om inte parten har brottsligt uppsåt eller uppvisar grov försummelse.

8.2 Ingen part är i något fall berättigad till ersättning för indirekt förlust eller skada, såsom förlorad vinst eller produktion, förlust av data etc.
Uttrycket ”indirekt förlust eller skada” inkluderar men är inte begränsat till förlust av/skada på mjukvara och alla typer av innehåll etc. på server, förlorat anseende, vinstförlust, driftsstopp, förluster inklusive krav från tredje part.

8.3 Användaren får inte under några omständigheter kräva ersättning, som överskrider ett belopp som motsvarar en Avtalsperiod. Det totala värdet på en Avtalsperiod i detta sammanhang avser betald avgift för perioden efter påtalat fel tills dess Användarens abonnemang upphör som ett resultat av upphörandedatum, avslutande, annullering eller på grund av avbrott av någon annan orsak.

8.4 För att krav ska kunna göras gällande måste det framställas inom trettio (30) dagar från att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts.

8.5. Skadeersättning
Användaren samtycker till att gottgöra BoStyret för krav som en tredje part kan ställa på BoStyret på grund av Användarens användning av tjänsten. I alla sådana situationer, skall Användaren både ha rättighet och skyldighet att rikta kravet direkt eller tillsammans med BoStyret, för att skydda Användarens intressen eftersom kravet riktades direkt mot Användaren. I händelse av att ett sådant krav riktas mot BoStyret, samtycker Användaren till att täcka alla relaterade utgifter som ådragits BoStyret, inklusive direkta ekonomiska förluster, utgifter relaterat till rättshjälp som anlitats för att kunna framföra sådana krav på ett lämpligt sätt, tillsammans med alla utgifter och kostnader som uppstått som ett resultat av en tredje parts krav.

8.6. Kontraktsbrott
Användaren kan direkt vägra att erkänna Avtalet i händelse av att BoStyret gör sig skyldig till kontraktsbrott.

8.7. Annullering
Användaren kan omedelbart annullera Avtalet i händelse av att BoStyret gör sig skyldig till kontraktsbrott.

8.7.1. Omfattning av annullering
Vid annullering kommer alla rättigheter och skyldigheter för båda parterna i enlighet med Avtalet att upphöra och Användarens tillgång och användning av tjänsten skall avslutas.

8.8 BoStyret förbehåller sig rätten att neka eller avsluta abonnemang för Användare som inte tillhör BoStyrets målgrupp, Användare som bedriver med BoStyret konkurrerande verksamhet eller av annat skäl där användning, enligt BoStyrets bedömning, på något sett bedöms skada BoStyret eller strider mot BoStyrets policy eller svensk lag. Eventuellt inbetald avgift för ännu ej nyttjad abonnemangstid återbetalas i så fall inom trettio (30 dagar) efter nekandet/avslutandet.

9. PERSONUPPGIFTER

9.1 BoStyret registrerar personuppgifter och annan information om Användaren i den utsträckning det behövs för att BoStyret skall kunna tillhandahålla Tjänsten och kunna skicka information och marknadsföringsmaterial mm till Användaren.

9.2 Användaren är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i relation till Användarens nyttjande av Tjänsten. BoStyret är personuppgiftsbiträde.

9.3 BoStyret ska behandla personuppgifter i enlighet med Användarens instruktioner och personuppgiftslagen. Användarens instruktioner anses vara de som BoStyret vid varje tillfälle bedömer vara det mest lämpliga. BoStyret ska upprätta och bibehålla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna.

10. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

10.1 Parternas rättigheter och skyldigheter vid tolkning och tillämpning av Avtalet skall bestämmas i enlighet med svensk lag.

10.2 Tvist i anledning av Avtalet skall i första hand ske genom förhandling mellan parterna och vid behov slutligt avgöras i svensk domstol.